почивка в русе
01
03
03

Създадена през 2007 г., фирмата се развива с бързи темпове и днес  „ВИП АЛ 07“ ЕООД е съвременно предприятие с високо-технологична производствена база, разположена върху 5000 м2 и 2000 м2 застроена площ в Индустриален Парк Русе.

Във връзка с разширяване на дейността си през 2010 г. фирмата закупи линия за прахово боядисване и затвори цикъла при производството на предлаганите стоки и услуги.

Качество, бързина и максимално задоволяване на изискванията на клиентите са приоритет за компанията. Обновеният машинен и автомобилен парк, екипът от квалифицирани специалисти с опит допринасят допълнително за бързото и комплексно изпълнение на всяко едно желание на нашите клиенти.

Пазарът и строителството в България често задават нестандартни въпроси, чиито отговори „ВИП АЛ 07“ ЕООД се опитва да намери. През 2011 г., в резултат на разширеното търсете на пазара, са закупени  машини за производство на интериорни врати и мебели.

Фирма ВИП Ал 07 ООД работи с едни от най-реномираните производители на профили за алуминиева и PVC дограма: ALUMIL, ETEM, ALTEST,PROFI LINK, KMG, WIESS PROFIL, KBE, ALUPLAST.

Използваните брави, дръжки и аксесоари в производството на фирмата са внос от  Германия – SIEGENIA AUBI, MACO.

ВИП АЛ 07 ООД участва в съвместния проект за енергийна ефектив-ност REECL на Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност в България. Всеки клиент, кандидатствал по този проект, може да получи 20% от сумата на новите си прозорци като безвъзмездна помощ. След изготвянето на официална оферта от нас, трябва да посетите някой от клоновете на банките, участващи в програмата, а именно Българска пощенска банка, Банка ДСК, Булбанк, Обединена българска банка, ПроКредит банк или на Райфайзен банк. След предоставянето на необходимите документи, кредтиният отдел на банката решава дали да ви отпсуне кредит за енергоспетяващи прозорци. При одобрение и след издаване от нас приемо-предавателен протокол, 20% се приспадат от общата сума на кредита.

———————————————————————————————————————————————————————————–

 

Проект BG16RFOP002-2.073-0228 

 

Проект BG16RFOP002-2.073-0228 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”, управлявана от Министерство на икономиката. Проектът се съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта:

Настоящият проект е насочен към микро и малки предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограниченията във връзка с пандемията COVID-19. Тези категории предприятия са основна и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство, и гарантиране на стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост. 

Ограниченията, наложени във връзка с борбата с разпространението на пандемията от COVID-19, засягат най-силно именно по-малките на размер икономически единици, които нямат ресурсите да продължат да функционират и съществуват в подобна усложнена икономическа обстановка.

В тази връзка, фокусът на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2. от Приоритетна ос 2 на ОПИК,  е насочен към най-уязвимите икономически единици, които разполагат с потенциала да се възстановяват и да преодолеят икономическите последствия от пандемията COVID-19, а именно микро и малки предприятия.

В изпълнение на проектът ще  доведе до постигане на положителен ефект по отношение на дружеството за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

 

Цели на проекта:

Основна цел на настоящото проектно предложение е осигуряването на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Подкрепата по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е насочена към микро и малки предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограниченията във връзка с пандемията COVID-19. Тези категории предприятия са основна и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство, и гарантиране на стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост.stiker

 

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране

Начало: 23.06.2020 г.

Край: 23.09.2020 г.